Bezinning

 

In de Bijbel

Het woord diakonia wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor al het werk dat gedaan wordt ten dienste van de opbouw en uitbouw van de gemeente. In de gereformeerde gemeente wordt het woord ‘diaconaat’ echter specifiek gebruikt voor de dienst aan of zorg voor de naaste. Deze dienst aan de naaste is een Bijbelse opdracht, zoals de Heere Jezus zegt als door een wetgeleerde gevraagd wordt naar het grote gebod:

Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven (Matth. 22:39).

Het liefhebben van de naaste wordt in de hele Bijbel beschreven als een integraal onderdeel van het leven met de Heere. Zo is er de opdracht om te zorgen voor de wees, de weduwe en de vreemdeling in de Oudtestamentische wetten (Deut. 10: 18,19). De profeten verwijten het volk Israël dat zij wel zeggen God te dienen, maar dat zij de zorg voor de naaste vergeten (Jes. 58: 5-7). In het Nieuwe Testament is het de Heere Jezus Zelf die de farizeeërs verwijt geen barmhartigheid te betonen (Math. 23:23) en de hulp die gegeven is aan de naaste zelfs als criterium hanteert in het laatste oordeel (Math. 25). Ten slotte wordt er in de brieven regelmatig verwezen naar het goeddoen aan de naaste, zowel binnen als buiten de gemeente (Gal. 6:10).

Hierboven zijn maar enkele voorbeelden gegeven van de plaats van de dienst aan de naaste in de Bijbel. De Bijbel staat echter vol met aanwijzingen over de zorg aan de naaste. Al deze gegevens overziend kunnen de volgende Bijbelse lijnen ten aanzien van diaconaat worden gevonden:

  • Alles wat we bezitten (geld, geloof, etc.) is een genadegave van God, daarom dienen we die  ten dienste van God en Zijn schepselen aan te wenden;
  • Het geven aan de ander is onderdeel van het leven met de Heere die zowel in de officiële eredienst als in het dagelijkse leven een plaats krijgt;
  • De hulp aan de ander vraagt zelfopoffering en het aangaan van een relatie met de ander;
  • De zorg voor de ander moet uit liefde en blijmoedig gebeuren, op een zorgvuldige wijze zodat het tot eer is van God en tot zegen voor de gever en de ontvanger.

Diaconaat in ons werk

Vanuit deze Bijbelse kaders heeft Bijzondere Noden de opdracht om wereldwijd diaconale zorg mogelijk te maken. Diaconaat zien wij als sociaal-maatschappelijke zorg die in of vanuit de christelijke gemeente gegeven wordt, gegrond in en gemotiveerd uit het werk van de Heere Jezus Christus. Het werk van Bijzondere Noden wordt daarom ook wel omschreven als ‘de handen van de kerk’.