Onze kernwaarden

De grondslag van ons werk is de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God. Onze geloofsopvatting en interpretatie van de Bijbel vinden wij in de drie Formulieren van Enigheid. Gebaseerd op dit fundament hebben wij vijf kernwaarden van het diaconaat omschreven.

Godsbeeld

God is een enkelvoudig Wezen. Eén van Zijn eigenschappen is Zijn barmhartigheid.  In het bijzonder verstaan we onder Gods barmhartigheid  Zijn genade in het behouden van zondaren door bekering en geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. In algemene zin verstaan we onder Gods barmhartigheid Zijn goedheid en weldoen aan alle mensen. Van daaruit wil Bijzondere Noden barmhartigheid betonen aan alle mensen, maar in het bijzonder aan hen die behoren tot de huisgenoten van het geloof.

Mensbeeld

De mens is goed geschapen, als beelddrager van God. Dit geeft de (gelijk)waardigheid van alle mensen aan en vanuit deze schepping heeft Bijzondere Noden aandacht voor de waarde van het menselijk leven. Maar door de zondeval is de goede schepping gebroken, zijn alle mensen zondig geworden en lijden allen onder de gevolgen van de zonden. De herschepping toont ons Gods genade in Christus waarvan we allen afhankelijk zijn en die zichtbaar wordt in alle aspecten van het leven. Ondanks het feit dat de komst van Gods Koninkrijk nog niet volkomen is, geeft zij toch toekomstperspectief in de meest hopeloze situaties. Het motiveert Bijzondere Noden om in deze gebroken wereld hulp te verlenen.

Kerkelijk diaconaat

De allereerste roeping van een kerk is de verkondiging van het Evangelie. Daarnaast heeft de kerk ook de roeping om andere christenen en meer in het algemeen mensen in nood bij te staan. Dit werk staat altijd naast en in dienst van de verkondiging van het Evangelie. Zowel het deputaatschap Bijzondere Noden als de geestverwante kerken willen door hun activiteiten en steun gestalte geven aan deze diaconale opdracht van de kerk.

Verbondenheid

Bijzondere Noden voelt zich nauw verbonden met kerken wereldwijd en daarnaast ook op hun omgeving. De verbondenheid met de kerken en gemeenten in Nederland en in de projectgebieden is gebaseerd op het gezamenlijk belijden en een gedeelde visie op diaconaat. Met de kerken voelt Bijzondere Noden zich in het bijzonder verbonden vanwege hun belijdenis van het christelijk geloof. Maar Bijzondere Noden ziet alle mensen als medeschepselen en beelddragers van God, die evenals alle mensen lijden onder de gevolgen van de zonden en daarin soms ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is er verbondenheid met andere organisaties die vanuit een vergelijkbare grondslag eveneens streven naar leniging van noden en duurzame veranderingen in situaties waar nood is.

Kwaliteit

Duurzaamheid, professionaliteit en betrouwbaarheid ziet Bijzondere Noden als drie belangrijke kenmerken van haar werkwijze. Dit betreft zowel fondswerving en bewustwording alsook financiering en monitoring van diaconaat. Kwaliteit is geen optie maar een verantwoordelijkheid die wordt gevraagd vanuit het oogpunt van goed rentmeesterschap. Om deze kwaliteit onder Gods zegen te bereiken, vindt interne toetsing aan onze doelstelling regelmatig plaats.