ik ben diaken

Als diaken krijgt u met allerhande vraagstukken te maken. Er zijn noden binnen uw gemeenten, en u vraagt zich af hoe u hier mee om moet gaan. Of u krijgt diverse steunaanvragen van organisaties die in verschillende landen werken toegestuurd, en u vraagt zich af hoe u hierin een keuze moet maken. Wij willen u hierbij graag behulpzaam zijn door onderstaande informatie met u te delen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Ondersteun in de wereldwijde nood

In veel gemeenten wordt er regelmatig voor Bijzondere Noden gecollecteerd, of wordt er een gift gegeven. Daardoor kunnen wij, namens de gemeenten in Nederland, hulp geven in nood. Mogelijk wilt u deze collecte of gift bestemmen voor een specifiek doel. Op onze projectenpagina kunt u vinden voor welke projecten nog veel fondsen nodig zijn. U kunt natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen. Wij zijn graag bereid om wat informatie aan te leveren, die u bijvoorbeeld in de kerkbode kunt plaatsen, voorafgaand aan de collecte. Of u kunt het doorgeven aan de voorgaande predikant, zodat hij het project ook een plaats kan krijgen in het gemeenschappelijk gebed.

Naast deze collecten op initiatief van de gemeente, informeert Bijzondere Noden de gemeenten regelmatig over projecten. Als er een noodhulpactie wordt gestart, worden alle gemeenten daarover geinformeerd. Tevens wordt er jaarlijks (samen met ZGG) een bijdrage gevraagd voor het diaconale werk op de zendingsvelden. Ten slotte wordt jaarlijks gevraagd de collecte op eerste kerstdag te bestemmen voor de nood van onze naaste wereldwijd.

Binnenlandsbeleid: Hulpaanvraag in uw gemeente

Vergeleken met de vele landen waar Bijzondere Noden actief is, is Nederland een welvarend land. Toch zijn er ook in Nederland mensen die te maken hebben met grote financiele problemen. Vaak komt dit door (chronische)ziekte of werkeloosheid. De diaconie kan hulp bieden aan gemeenteleden in deze moeilijke situaties. Niet altijd heeft een diaconie voldoende draagkracht om de noodzakelijke hulp te bieden. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met Bijzondere Noden. Wij gaan samen met u en de hulpvrager in gesprek wat de problemen zijn en hoe wij daarbij kunnen helpen. Bijzondere Noden ondersteunt ca. 5 keer per jaar in dergelijke 'binnenlandse hulp'.

Evenals bij de hulp in het buitenland, is het ook voor binnenlandse hulp belangrijk om op zorgvuldige wijze hulp te geven, die er op gericht is om mensen weer zelfstandig te laten functioneren in de maatschappij. Daarom heeft Bijzondere Noden een 'beleid binnenlandse projecten' opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe wij helpen en aan welke voorwaarden de hulpvraag moet voldoen.

Ga naar beleid binnenlandse projecten

Bezinning op diaconaat

Diaconaat is een belangrijke taak van de gemeente. Maar wat is daarvoor de Bijbelse motivering? En hoe kan diaconaat zo functioneren dat het tot eer van God is? Samen met het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg wil Bijzondere Noden u als diaken helpen bij de bezinning op diaconaat en handvaten geven voor de praktijk. In onze publicaties is er daarom regelmatig aandacht voor bezinning. Ook zijn we graag bereid om tijdens een bijeenkomst met contactdiakenen in uw classis na te denken over een inhoudelijk of praktisch onderwerp.

 

Inschrijven voor het Diakenbulletin

Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen rondom onze projecten en noodhulpacties kunt u zich inschrijven voor het diakenbulletin. Deze digitale uitgave verschijnt zo'n zes keer per jaar.

Inschrijven voor het diakenbulletin.